Reglement

Reglement for Tønder Kommunes Biblioteker

Hvem kan bruge biblioteket:

Alle kan benytte Tønder Kommunes Biblioteker.

Lånerkort

For at kunne låne på biblioteket, skal du registreres i lånerfortegnelsen.

Sundhedskortet kan bruges som lånerkort. Alternativt udstedes et særligt lånerkort mod forevisning af gyldig legitimation, sundhedsskort, kørekort eller pas.

Lånerkort er personligt, og du hæfter for benyttelsen af det. Hvis du mister dit sundhedskort/lånerkort skal du – for at undgå misbrug – melde tabet til biblioteket så hurtigt som muligt.

Lånetid, aflevering

Lånetiden er normalt en måned. Visse materialer kan have kortere lånetid. Lånetiden fremgår af udlånskvitteringen. Lånet kan fornyes, hvis materialet ikke er reserveret til en anden låner. Lånet kan dog tidligst fornyes syv dage inden afleveringsfristen og højest tre gange.

Uden for åbningstiden kan materialer afleveres i bibliotekernes brevsprækker. Aflevering på denne måde sker på eget ansvar, og bliver først registreret når biblioteket åbner igen.

Ansvar

Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på lånerens maskinel eller programmel i forbindelse med benyttelsen af hjemlånte materialer.

Du er selv ansvarlig for, at de lånte materialer afleveres til tiden og i ubeskadiget stand.

Gebyrer og erstatninger

Overskrider du lånetiden, skal du betale gebyrer efter følgende takster

Overskridelse af lånetid

Voksne

Børn (0-15 år)

3 - 14 dage

20 kr.

0 kr.

15 - 29 dage

100 kr.

40 kr.

30 – 53 dage

200 kr.

100 kr.

Mere end 53 dage

300 kr.

200 kr.

Vi tilskriver gebyrer efter biblioteksloven:

Materialer, der er lånt samme dag med samme afleveringsfrist, afleveret samlet for sent, får ét gebyr.

Materialer, der er lånt samme dag med samme afleveringsfrist, afleveret for sent ad flere gange, får flere gebyrer.

Materialer lånt på forskellige datoer, afleveret samlet for sent, får et gebyr pr. udlånsdato, også selvom det er fornyet til samme dato.

Når lånetiden overskrides med mere end 29 dage sender vi en regning på erstatningsbeløbet for det lånte plus ovennævnte gebyr (Voksne: 200 kr.  |  Børn: 100 kr.).

Er regningen ikke betalt inden 12 dage, får du en rykker. Herefter overgår sagen til inddrivelse, der kan medføre lønindeholdelse af skyldige gebyrer.

Inddrivelse

Når lånetiden overskrides med mere end 53 dage overgår sagen til inddrivelse – dvs. inkasso. I den forbindelse bliver der tilskrevet et inddrivelsesgebyr på 100 kr., så det samlede gebyr vil være på 300 kr. for voksne og 200 kr. for børn til og med 15 år.

Selvom du ikke mener at have modtaget påmindelse, fritager dette ikke for, at du skal betale gebyr. Afleveringsfristen fremgår altid af udlånskvitteringen.

Afleverer du ikke lånte materialer, skal de erstattes. Det samme gælder, hvis lånte materialer beskadiges eller bliver væk. Som udgangspunkt for beregning af erstatningsbeløb anvender vi faktuelle eller skønnede indkøbspriser, så erstatning står i forhold til de tab, biblioteket har lidt.

Biblioteket kan udskrive rykker for ubetalte gebyrer og erstatningsbeløb med varsel om overgivelse til opkrævning i Tønder Kommune efter gældende regler.

Gebyrer på 200 kr. eller derover kan blive inddrevet ved udpantning eller indeholdelse i løn m.v., og der kan ske modregning/indtrædelse efter gældende regler.

Biblioteket kan endvidere afhente materialerne pr. bud. Omkostningerne ved afhentning samt inddrivelse af erstatningsbeløb og gebyrer betales af låneren.

Udelukkelse

En bruger kan udelukkes fra at låne på biblioteket:

  • Hvis lånte materialer gentagne gange ikke afleveres eller afleveres i beskadiget stand.
  • Hvis der skyldes gebyrer for 200 kr. eller mere.

Bortvisning

Hvis man ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger, kan man bortvises fra biblioteket.

Lov om biblioteksvirksomhed

For nærmere oplysning om reglementets bestemmelser henvises til gældende love og bekendtgørelser om biblioteksvirksomhed.

Reglementet er godkendt af Kultur og Fritidsudvalget, den 5. april 2017