Reglement for Tønder Kommunes Biblioteker

Reglementet er godkendt af Tønder Kommunes Kultur og Fritidsudvalg, den 5. april 2017

Hvem kan bruge biblioteket:
Alle kan benytte Tønder Kommunes Biblioteker.

Lånerkort:
For at kunne låne på biblioteket, skal du registreres i lånerfortegnelsen.
Sundhedskortet kan bruges som lånerkort. Alternativt udstedes et særligt lånerkort
mod forevisning af gyldig legitimation, sundhedsskort, kørekort eller pas.
Lånerkort er personligt, og du hæfter for benyttelsen af det. Hvis du mister dit
sundhedskort/lånerkort skal du – for at undgå misbrug – melde tabet til biblioteket så hurtigt som muligt.

Lånetid, aflevering:
Lånetiden er normalt en måned. Visse materialer kan have kortere lånetid. Lånetiden
fremgår af udlånskvitteringen. Lånet kan fornyes, hvis materialet ikke er reserveret til
en anden låner. Lånet kan dog tidligst fornyes syv dage inden afleveringsfristen og
højst to gange.
Uden for åbningstiden kan materialer afleveres i bibliotekernes brevsprækker.
Aflevering på denne måde sker på eget ansvar, og bliver først registreret når
biblioteket åbner igen.

Ansvar:
Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på lånerens maskinel
eller programmel i forbindelse med benyttelsen af hjemlånte materialer.
Du er selv ansvarlig for, at de lånte materialer afleveres til tiden og i ubeskadiget
stand.

Gebyrer og erstatninger:
Overskrider du lånetiden, skal du betale gebyrer efter følgende takster:

Antal dage          Voksne      Børn u/18 år
1-7 dage                20 kr.            10 kr.
8-29 dage             120 kr.            55 kr.
30 dage                230 kr.           120 kr.

Husk, det er gratis at låne, når bare du afleverer til tiden. Bemærk, at vore materialer kan have forskelig lånetid. Gebyrer tilskrives efter bibliotekslovens §21. https://www.retsinformation.dk/eli.ita/2013/100

Når lånetiden overskrides med mere end 29 dage sender vi en regning på
erstatningsbeløbet for det lånte plus gebyr.
Er regningen ikke betalt indenfor betalingsfristen, får du op til to rykkere med gebyr.
Herefter overgår sagen til inddrivelse, der kan medføre lønindeholdelse af skyldige gebyrer.
 
Selvom du ikke mener at have modtaget påmindelse eller hjemkaldelse fritager dette ikke for, at du skal betale gebyr. Afleveringsfristen fremgår altid af udlånskvitteringen.

Afleverer du ikke lånte materialer, skal de erstattes. Det samme gælder, hvis lånte
materialer beskadiges eller bliver væk. Som udgangspunkt for beregning af
erstatningsbeløb anvender vi faktuelle eller skønnede indkøbspriser, så erstatning står i forhold til de tab, biblioteket har lidt.

 
Biblioteket kan udskrive rykker for ubetalte gebyrer og erstatningsbeløb med varsel
om overgivelse til opkrævning i Tønder Kommune efter gældende regler.
Gebyrer på 200 kr. eller derover kan blive inddrevet ved udpantning eller indeholdelse
i løn m.v., og der kan ske modregning/indtrædelse efter gældende regler.
 
Biblioteket kan endvidere afhente materialerne pr. bud. Omkostningerne ved
afhentning samt inddrivelse af erstatningsbeløb og gebyrer betales af låneren.
 

N.B.! Gebyrer og erstatninger overgår til et nyt system, hvor betalingen sker gennem løsningen Mit betalingsoverblik https://tbib.dk/betal

 
Udelukkelse:
En bruger kan udelukkes fra at låne på biblioteket:
- Hvis lånte materialer gentagne gange ikke afleveres eller afleveres i beskadiget stand.
- Hvis der skyldes gebyrer for kr. 200 eller mere.
 
Bortvisning:
Hvis man ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger,
kan man bortvises fra biblioteket.

Lov om biblioteksvirksomhed:

For nærmere oplysning om reglementets bestemmelser henvises til gældende love og bekendtgørelser om biblioteksvirksomhed.
Reglementet er godkendt af Kultur og Fritidsudvalget, den 5. april 2017